İnvazif işlemler / USG rehberliğinde yapılan girişimsel (invazif) işlemler


Prenatal tanıya yönelik yapılan koryonik villus örneklemesi (CVS), amniosentez veya kordosentez işlemleri fetal kromozom hastalıklarının prenatal dönemde saptanmasına yönelik işlemlerdir. Gebelik haftasına göre hangi işlemin uygulanacağı hekim tarafından belirlenir.


  • Koryonik villus örneklemesi
  • Amniosentez
  • Kordosentez

Selektif fetosid: Çoğul gebeliklerde yaşamla bağdaşmayan veya ağır anomalisi olan fetusa yönelik bir uygulamadır.